Kommunledningen fortsätter att utveckla Bollnäs

Av: Markus Wengelin, publicerades den 27 november 2020 22:22
//

Pressmeddelande

Vi är överens om en gemensam inriktning, där vår kommun fortsätter att växa med fler invånare, där skolresultaten och näringslivsklimatet går framåt och där människor trivs och är trygga med jämlika livsvillkor.
Kommunledningen i Bollnäs kommun fortsätter att utveckla verksamheter utifrån vår gemensamma politiska plattform för mandatperioden 2019-2022.
I juni i år beslutade kommunfullmäktige, utifrån den osäkerhet som rådde ekonomiskt på grund av pandemins påverkan, att följa 2019 års budgetbeslut och sedan följa utvecklingen. Kommunens skatteprognos med kraftigt minskade skatteintäkter, ser efter höstbudgeten bättre ut än inför vårens scenarier. Detta i kombination med pågående förändringsarbete, gör att kommunens budget är i balans 2021.
En stabil ekonomi, god utbildning, fler i arbete, bra företagsklimat, bra infrastruktur, god tillgång till bostäder, både villatomter och lägenheter och en god miljö är grundbultarna för positiv utveckling. Det speglar våra beslut tidigare och för kommande år. Det vi särskilt förstärker inför 2021 är:

Äldreomsorg: I budgetpropositionen för 2021 beslutade regeringen om en stor nationell satsning på äldreomsorgen. Ett permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor fördelas till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen och för Bollnäs kommuns del betyder det ett årligt tillskott med 13,5 miljoner kronor som självklart ska tillfalla äldreomsorgen. Förutom detta finns ytterligare medel att söka från staten för utbildningsinsatser, ca 5 miljoner, i det så kallade kompetenslyftet. Vi kommer att tilldela 13,5 miljoner till äldreomsorgen utifrån det riktade statsbidraget.
Kollektivtrafik: Vi samlar navet för kollektivtrafiken på ett och samma ställe centralt i Bollnäs. Vi bygger ett nytt resecentrum som beräknas stå klart i dec 2020. Vi är stolta över att vi får ett resecentrum som blir säkert, tryggt, bekvämt och så tillgängligt som möjligt för alla. Vi tänker nu införa avgiftsfri kollektivtrafik för våra ungdomar i Bollnäs kommun, som därmed innebär bland annat ökad trygghet, miljömedvetenhet och jämlikhet. Avgiftsfri kollektivtrafik är också ett incitament för att ungdomar naturligt väljer kollektivtrafiken som förstahandsval av resor. Många ungdomar ser miljön som en viktig samhällsfråga. Vi kommer att finansiera 3,1 miljoner för fri kollektivtrafik i enlighet med utredningen ”Fria resor kollektivtrafik barn och ungdom”, Bollnäs kommun förslag 1:2, daterad oktober 2020.

Skolskjuts: Vi sänker kilometergränsen inklusive anslutningsskjuts för högstadieelever (åk 7-9) från 5 till 4 km. Detta för att bättre harmonisera med våra grannkommuner och göra det bättre för våra ungdomar i kommunen. Vi kommer att tilldela BUN 630 tkr för ändrad kilometergräns för högstadieelever från 5 till 4 km, inklusive anslutningsskjuts.
Utbildning: Vårt övergripande och viktigaste mål för kommunen är att fler kommunmedborgare ska ges möjlighet till egen försörjning genom utbildning och/ eller arbete. Detta innefattar satsningar från förskola till vuxenutbildning. Detta är avgörande för att minska arbetslösheten, klara integrationen och kompetensförsörjningen för såväl kommunen som näringslivet. Därför tilldelas arbetsmarknadsenheten, Hälsinglands utbildningsförbund, barn – och utbildningsnämnden och socialnämnden extra pengar. Här ser vi bland annat att projektet språkbussen som under våren vände sig till fem-åringarna, varit positiv för barnen och deras språkliga utveckling. Därför fortsätter vi satsa vidare på den. Vi kommer att samlat tillföra 13,3 miljoner för integrationsinsatser i form av bland annat utbildning, arbete och samverkansinsatser.
Bostäder: Efterfrågan på villatomter och småhus har varit hög de senaste åren, framförallt i bostadsområdena kring Ren och Björktjära. Den bedöms som fortsatt hög de kommande åren. Det beror mycket på att Bollnäs är en betydelsefull knutpunkt med regional tillväxt och som utvecklingsmotor både inom kommunen och i regionen. Att öka utbudet av attraktiva bostäder i Bollnäs stad som möter befolkningens långsiktiga behov och efterfrågan är viktigt. Därför ska alla etapper av de nya tomterna på Ren fullföljas enligt tidsplanen. Vi ser även en utökad vilja från externa aktörer att utveckla byggprojekt i hela kommunen, till exempel: Brotorget, Bodåker, Rengsjö, Lottefors och Vallsta, vilket är mycket positivt. Vi kommer att fullfölja etapp 2 och 3 för villatomter på Ren enligt beslutad tidsplan.

Bollnäs Ridsällskap: I enlighet med deras tidigare ansökan och det beslut vi tagit i kommunstyrelsen har BRS för avsikt att under 2021 genomföra omfattande åtgärder på ridanläggningen på Heden. Det handlar bland annat om allmän renovering, konvertering till annan uppvärmning, nya toaletter och rivning och nybyggnad av lägerkursgård. Det har konstaterats att anläggningen är i stort behov av upprustning för verksamheten, funktionshinderanpassning och för minskade driftkostnader. Detta är en medfinansiering av ansökan till allmänna arvsfonden och riksidrottsförbundet.
Vi kommer att bevilja Bollnäs Ridsällskap 788 tkr i enlighet med ansökan och tidigare beslut om bidrag för renovering och nybyggnad av kursgård.

Bollnäs- möjligheternas kommun i kulturlandskapet Hälsingland, är en välskött och attraktiv kommun att bo och leva i, med en stor kreativitet hos medborgarna och fantastisk personal som gör att kommunen fungerar alla dagar i vecka, dygnet runt, året runt. Det ska vi gemensamt i kommunledningen fortsätta vårda och utveckla.

Benny Engberg (BP) Kommunalråd Marie Centerwall (S) Kommunalråd
Åsa Äng Eriksson (M) Kommunledningen Britt-Marie Rosenqvist (MP) Kommunledningen

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är stängd