Bollnäspartiets valbroschyr 2022

Av: Markus Wengelin, publicerades den 10 september 2022 18:18
//

Klicka här för att ladda ner Bollnäspartiets valbroschyr 2022

Flyg över en visuell vision över Scandicviken hela vägen ut på Långnäs!

Av: Markus Wengelin, publicerades den 5 september 2022 21:21
//

Egentligen vill vi kalla viken för Rukasviken efter Rukassågen som låg där en gång i tiden!
Vi har länge drömt om att utveckla detta område i Bollnäs. Vi tror att denna utveckling kommer att skänka glädje till många ung som gammal. Som exempel skulle du kunna ta båten från Segersta och lägg till vid gästbryggan för en shoppingrunda på stan. Sola, bada, fiska eller sitt och njut av den fantastiska utsikten över Varpen på de nya bryggorna byggda i etage. Kanske går det att köpa kaffe och glass i någon av fiskebodarna. Vi tror på gästbryggor, fiskebryggor, badbryggor, sommarservering, vattenlek, studsmattor och volleyboll (på vattnet!). Vi tror på att använda den fina cykelvägen men tillgängliggöra vattnet med fler nerfarter och bryggor. För området bakom Scandic (se linjerna ”fas 1” i filmen) finnns det redan en aktuell detaljplan så där kan någon (kommunen eller privata aktörer) börja bygga redan nu. Här finns plats för en bastu för alla pigga vinterbadare. För övriga delar i viken och mot Långnäs krävs lite mer jobb. Bland annat måste detaljplanen ändras. Men det bästa av allt är att detta arbete kan vara på gång då kommunfullmäktige nyligen gav ett uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att utreda möjligheterna runt viken. Tack vare ett medborgarförslag. Vi ser fram emot att se Rukasviken utvecklas till en pärla i vår kommun 💜

https://www.youtube.com/watch?v=-ihIyvia5C8

Näringslivsråd – ja tack!

Av: Markus Wengelin, publicerades den 30 augusti 2022 11:11
//

4 av 5 jobb skapas i mindre företag enligt organisationen Företagarna. Arbetsförmedlingen rapporterar att Gävleborg har bland den högsta arbetslösheten i Sverige. Det är våra företag i kommunen som skapar arbetstillfällen. Därför bör vi göra som Vallentuna, Piteå, Ronneby, Kalmar, Vänersborg, Vingåker, Mellerud, Norrköping, Mönsterås, Karlstad, Jönköping, Härjedalen, Nykvarn, Arboga, Hällefors, Svedala, Ovanåker, Sunne, Hörby, Dorotea, Osby, Jönköping, Alingsås, Mark, Munkedal, Mjölby, Trelleborg, Lysekil, Borgholm, Valdemarsvik, Ockelbo, Halmstad, Karlskrona, Sorsele, Gävle, Vilhelmina, Nacka och många fler kommuner i Sverige redan har gjort. Nämligen att skapa ett näringslivsråd! Anledningen är glasklar. Då det är företagen som skapar arbetstillfällen så måste vi öka förståelsen för varandras utmaningar och förutsättningar. Vi behöver en levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän för att nå ett bra näringslivsklimat. Näringslivsrådets främsta uppgift blir att vara en naturlig koppling mellan kommunen och näringslivet. Det ska vara lätt för näringslivet att bidra till vår kommuns utveckling. Om företagen har förutsättningar att växa – skapas nya arbetstillfällen. Det är bra för alla! Det är en enkel ekvation. Vi i Bollnäspartiet vill instifta ett näringslivsråd så fort det går!

Tio Träffar i Telegrafhuset

Av: Markus Wengelin, publicerades den 24 juli 2022 8:08
//

Vi vill höra din kloka röst!

Välkommen till Telegrafhuset på Långgatan 26 i Bollnäs för samtal med oss i olika Teman. Mer information om våra träffar hittar ni längst bak i vår digitala e-tidning.

https://kundtidning.bonniernewslocal.se/p/kundtidningar/20220622/r/1/1/1317/547343

För frågor och mer information kontaktar du Markus på tel 070-523 77 72.

Kommunledningen fortsätter att utveckla Bollnäs

Av: Markus Wengelin, publicerades den 27 november 2020 22:22
//

Pressmeddelande

Vi är överens om en gemensam inriktning, där vår kommun fortsätter att växa med fler invånare, där skolresultaten och näringslivsklimatet går framåt och där människor trivs och är trygga med jämlika livsvillkor.
Kommunledningen i Bollnäs kommun fortsätter att utveckla verksamheter utifrån vår gemensamma politiska plattform för mandatperioden 2019-2022.
I juni i år beslutade kommunfullmäktige, utifrån den osäkerhet som rådde ekonomiskt på grund av pandemins påverkan, att följa 2019 års budgetbeslut och sedan följa utvecklingen. Kommunens skatteprognos med kraftigt minskade skatteintäkter, ser efter höstbudgeten bättre ut än inför vårens scenarier. Detta i kombination med pågående förändringsarbete, gör att kommunens budget är i balans 2021.
En stabil ekonomi, god utbildning, fler i arbete, bra företagsklimat, bra infrastruktur, god tillgång till bostäder, både villatomter och lägenheter och en god miljö är grundbultarna för positiv utveckling. Det speglar våra beslut tidigare och för kommande år. Det vi särskilt förstärker inför 2021 är:

Äldreomsorg: I budgetpropositionen för 2021 beslutade regeringen om en stor nationell satsning på äldreomsorgen. Ett permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor fördelas till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen och för Bollnäs kommuns del betyder det ett årligt tillskott med 13,5 miljoner kronor som självklart ska tillfalla äldreomsorgen. Förutom detta finns ytterligare medel att söka från staten för utbildningsinsatser, ca 5 miljoner, i det så kallade kompetenslyftet. Vi kommer att tilldela 13,5 miljoner till äldreomsorgen utifrån det riktade statsbidraget.
Kollektivtrafik: Vi samlar navet för kollektivtrafiken på ett och samma ställe centralt i Bollnäs. Vi bygger ett nytt resecentrum som beräknas stå klart i dec 2020. Vi är stolta över att vi får ett resecentrum som blir säkert, tryggt, bekvämt och så tillgängligt som möjligt för alla. Vi tänker nu införa avgiftsfri kollektivtrafik för våra ungdomar i Bollnäs kommun, som därmed innebär bland annat ökad trygghet, miljömedvetenhet och jämlikhet. Avgiftsfri kollektivtrafik är också ett incitament för att ungdomar naturligt väljer kollektivtrafiken som förstahandsval av resor. Många ungdomar ser miljön som en viktig samhällsfråga. Vi kommer att finansiera 3,1 miljoner för fri kollektivtrafik i enlighet med utredningen ”Fria resor kollektivtrafik barn och ungdom”, Bollnäs kommun förslag 1:2, daterad oktober 2020.

Skolskjuts: Vi sänker kilometergränsen inklusive anslutningsskjuts för högstadieelever (åk 7-9) från 5 till 4 km. Detta för att bättre harmonisera med våra grannkommuner och göra det bättre för våra ungdomar i kommunen. Vi kommer att tilldela BUN 630 tkr för ändrad kilometergräns för högstadieelever från 5 till 4 km, inklusive anslutningsskjuts.
Utbildning: Vårt övergripande och viktigaste mål för kommunen är att fler kommunmedborgare ska ges möjlighet till egen försörjning genom utbildning och/ eller arbete. Detta innefattar satsningar från förskola till vuxenutbildning. Detta är avgörande för att minska arbetslösheten, klara integrationen och kompetensförsörjningen för såväl kommunen som näringslivet. Därför tilldelas arbetsmarknadsenheten, Hälsinglands utbildningsförbund, barn – och utbildningsnämnden och socialnämnden extra pengar. Här ser vi bland annat att projektet språkbussen som under våren vände sig till fem-åringarna, varit positiv för barnen och deras språkliga utveckling. Därför fortsätter vi satsa vidare på den. Vi kommer att samlat tillföra 13,3 miljoner för integrationsinsatser i form av bland annat utbildning, arbete och samverkansinsatser.
Bostäder: Efterfrågan på villatomter och småhus har varit hög de senaste åren, framförallt i bostadsområdena kring Ren och Björktjära. Den bedöms som fortsatt hög de kommande åren. Det beror mycket på att Bollnäs är en betydelsefull knutpunkt med regional tillväxt och som utvecklingsmotor både inom kommunen och i regionen. Att öka utbudet av attraktiva bostäder i Bollnäs stad som möter befolkningens långsiktiga behov och efterfrågan är viktigt. Därför ska alla etapper av de nya tomterna på Ren fullföljas enligt tidsplanen. Vi ser även en utökad vilja från externa aktörer att utveckla byggprojekt i hela kommunen, till exempel: Brotorget, Bodåker, Rengsjö, Lottefors och Vallsta, vilket är mycket positivt. Vi kommer att fullfölja etapp 2 och 3 för villatomter på Ren enligt beslutad tidsplan.

Bollnäs Ridsällskap: I enlighet med deras tidigare ansökan och det beslut vi tagit i kommunstyrelsen har BRS för avsikt att under 2021 genomföra omfattande åtgärder på ridanläggningen på Heden. Det handlar bland annat om allmän renovering, konvertering till annan uppvärmning, nya toaletter och rivning och nybyggnad av lägerkursgård. Det har konstaterats att anläggningen är i stort behov av upprustning för verksamheten, funktionshinderanpassning och för minskade driftkostnader. Detta är en medfinansiering av ansökan till allmänna arvsfonden och riksidrottsförbundet.
Vi kommer att bevilja Bollnäs Ridsällskap 788 tkr i enlighet med ansökan och tidigare beslut om bidrag för renovering och nybyggnad av kursgård.

Bollnäs- möjligheternas kommun i kulturlandskapet Hälsingland, är en välskött och attraktiv kommun att bo och leva i, med en stor kreativitet hos medborgarna och fantastisk personal som gör att kommunen fungerar alla dagar i vecka, dygnet runt, året runt. Det ska vi gemensamt i kommunledningen fortsätta vårda och utveckla.

Benny Engberg (BP) Kommunalråd Marie Centerwall (S) Kommunalråd
Åsa Äng Eriksson (M) Kommunledningen Britt-Marie Rosenqvist (MP) Kommunledningen

Bollnäspartiet tar plats i den politiska ledningen

Av: Markus Wengelin, publicerades den 24 oktober 2018 10:10
//

Bollnäspartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet har kommit överens om att samarbeta under kommande mandatperiod och bildar därmed en stark majoritet med sammanlagt 26 mandat i Bollnäs Kommunfullmäktige.

Viktigt för oss är en stabil, tydlig och hållbar majoritet för kommande mandatperiod.
Vi är överens om en gemensam inriktning, där vår kommun fortsätter att växa med fler invånare, där skolresultaten och näringslivsklimatet går framåt och där människor trivs och är trygga med jämlika livsvillkor.
Det finns stora utmaningar inom Bollnäs kommun. Hög arbetslöshet, för låga skolresultat och en ekonomi i obalans, är några av dem.
Viktiga delar för att fortsätta minska arbetslösheten i vår kommun är utbildning och näringslivets förutsättningar till utveckling.
Alla delar av vår kommun behöver utvecklas, kommunala verksamheter ska vara närvarande i alla kommundelar. Tillgång till service som behövs nära och ofta, så som trygga bostäder för äldre, skolor och infrastruktur är grundläggande för att öka tryggheten oavsett var i kommunen man bor.

– Vi vill tillsammans arbeta för en helt levande kommun, där invånarna känner sig delaktiga säger Irene Frank ordförande i Bollnäspartiet.

– Arbete och utbildningar är prioriterat, alla som kan ska ha ett arbete att gå till, säger Shida Kinuka Ordförande för Socialdemokraterna.

– Vi vill öka samverkan med, och vidareutveckla forum för dialog och samsyn med företag i hela kommunen. Det är viktigt att kommunen inte upplevs som en konkurrent eller bromskloss till näringslivet utan som en samarbetspart och möjliggörare. Människor i arbete är grunden för att få en bra ekonomi i kommunen säger Johan P Bång Ordförande för Moderaterna i Bollnäs.

– Viktigt att förutsättningar finns att ställa om till ett mer hållbart samhälle som klarar klimat- och miljöomställningen säger Britt-Marie Rosenqvist ordförande för Miljöpartiet.

Stort tack för era röster!

Av: Markus Wengelin, publicerades den 12 september 2018 22:22
//

Återigen tack för ert stöd och era röster! För 3:e valet i rad blir vi Bollnäs näst största parti. Det är vi väldigt glada och stolta för! Målet för oss är givetvis att vi ska vara med och regera i kommunen kommande mandatperiod. På många håll i Sverige kommer det parlamentariska läget att vara osäkert. Då är det bra om vi får ihop en stark och handlingskraftig politisk majoritet i Bollnäs! Då kan vår kommun flytta fram positionerna i Sverige de närmaste fyra åren! Nu väntar några veckors förhandling innan vi vet vilka partier som kommer att sitta i kommunledningen mellan 2019-2022.

Bollnäspartiets valbroschyr 2018

Av: Markus Wengelin, publicerades den 23 augusti 2018 21:21
//

Det här vill vi! Det här kämpar vi för! Våra 5 viktigaste frågor:

1. Vi ska bli fler! Fler som jobbar och betalar skatt är en grundförutsättning som vi aldrig kan ge upp. Att satsa på våra småorter och vår landsbygd är en viktig del i det. Att frigöra tomter och satsa på byggandet är ett sätt att skapa förutsättningar för rotation och därmed inflyttning.

2. En bra skola – det får vi genom att utbilda och fortbilda befintliga lärare och genom att se till att våra lärare kan lägga sin tid där de gör mest nytta. Alltså både fler behöriga lärare och fler vuxna i skolan. För det kommer vi behöva mer skattemedel – och alltså öka inflyttningen – men vi måste också vara öppna för de privata alternativen som finns idag och ge dem samma förutsättningar som våra kommunala verksamheter.

3. Lokal omsorg och vård – närheten till bra vård, omsorg och skola är en överlevnadsfråga för vår landsbygd – och därigenom för hela kommunen. Vårdcentraler, förskolor, äldreomsorg och skolor ska vara lokala – och alltså finnas i människors närhet. Men som kommunens ekonomi ser ut idag har vi inte möjlighet att driva allt med kommunala medel. De privata alternativen är i vissa fall de enda alternativen och de behöver därför få samma förutsättningar att driva sina verksamheter som de kommunala.

4. Jobben – Bollnäs är på många sätt en småföretagskommun. 4 av 5 arbetstillfällen står små- och medelstora företag för redan idag. Men är det kommunen vi har att tacka för det? Vi ser att det finns mer att göra för att främja förutsättningarna att driva företag i vår kommun. Vi kan bli bättre på att ta hand om de företag vi har i kommunen, bättre på att få hit fler företag och bättre på att hjälpa nya företagare att starta. Det kommer att ge fler jobb och mer skattemedel.

5. Möjligheten till en trygg uppväxt – Trygga mötesplatser på fritiden och en vardag där man får synas och skapar nätverk. Föreningarna är oerhört viktiga för vår kommun. De bidrar med mötesplatser och aktiviteter för våra ungdomar. Kommunen kan stötta på olika sätt för att det ska finnas fler trygga mötesplatser även kvällstid.

Rösta lila den 9:e september 💜

Läs vår valbroschyr här –>

 

Valstugan är öppen

Av: Markus Wengelin, publicerades den 17 augusti 2018 8:08
//

Nu är vår valstuga på Brotorget öppen! Vi finns på plats vardagar mellan 11:00 – 17:00 och lördagar 10:00 – 14:00 fram till valdagen den 9 september. Välkomna ner och prata lokal politik med oss!

Bollnäspartiets årsmöte 2018

Av: Markus Wengelin, publicerades den 24 maj 2018 22:22
//

Bollnäspartiets årsmöte hålls på Scandic hotell i Bollnäs torsdagen den 14/6 kl. 18:00. Om du är intresserad av att bli medlem och närvara på årsmötet så ber vi dig skicka en intresseanmälan till info@bollnaspartiet.se så skickar vi alla möteshandlingar till dig.

 

Trevlig vecka önskar vi i Bollnäspartiet!